10 Mures

MUREȘUL ÎN CARE SE POATE

PNL – Deschidem Mureșul/Viitorul în care se poate
#sepoate
#viitorulincaresepoate
www.cristianchirtes.ro

Investiţiile se vor concentra pe construirea de infrastructuri noi – realizarea autostrăzii care leagă judeţul Mureş de Europa de Vest – Autostrada Transilvania şi a autostrăzii care ar facilita legătura cu estul Europei, pe traseul Târgu-Mureş – Iaşi – Ungheni (Republica Moldova).

O altă prioritate de dezvoltare a infrastructurii de transport vizează finalizarea centurii  ocolitoare pentru transferul traficului de tranzit a municipiului  Târgu-Mureş în partea de E-SE, pe traseul Corunca – Livezeni – Ernei, precum și continuarea pe traseul Corunca – Cristeşti – Pănet – Ernei.

Demararea construirii centurilor ocolitoare ale municipiilor Sighișoara și Reghin.

Proiectarea unui drum expres între Ernei și Petelea care să lege cele două centuri.

În privința rețelei de transport feroviar, modernizarea căii ferate pe traseul Ungheni-Reghin.

Proiectul „Platformă Multimodală Aeroport Transilvania Târgu-Mureş” prevede realizarea pe o suprafaţă de 23 hectare a două funcţionalităţi importante:

  • zonă cargo, cu un complex de construcţii depozit pe 6 hectare, gară cale ferată pasageri, linie cale ferată cargo, terminal auto pasageri, hotel tranzit.
  • terminal nou de pasageri pentru curse regulate interne şi externe.

Dezvoltarea și implementarea de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă care vizează modernizarea și construcția de drumuri, care să asigure creșterea gradului de accesibilitate a localităților urbane și rurale din județ.

Amenajare drumuri turistice cu funcție mixtă în zone cu un bogat potențial turistic, pe trasee de drumuri clasificate sau drumuri vicinale și valorificarea potențialului turistic prin creșterea fluxului de turiști ca urmare a îmbunătățirii accesului către zonele turistice.

Crearea Centrului intermodal de transport rutier la Ungheni la care se adaugă un terminal feroviar intermodal de transport marfă conectat la reţeaua naţională de cale ferată, la intersecţia drumului european E 60 cu autostrada Tg. Mureș – Câmpia Turzii, în apropierea Aeroportului „Transilvania” Târgu-Mureș.

Atragerea de fonduri nerambursabile pentru promovarea turismului  prin redeschiderea spre folosinţă a liniilor ferate înguste folosite în trecut pentru transportul de persoane sau transformarea acestora într-o rețea de piste de bicicletă.

Extinderea rețelei magistrale de transport a gazului metan spre localitățile care solicită racordarea la această formă de energie prin Programul Partidului Național Liberal privind introducerea gazului la sate.

Dezvoltarea conurbaţiilor facilitează dezvoltarea teritorială şi economică a oraşelor pe linia Tg. Mureş – Ungheni – Iernut – Luduş și  elaborarea unor strategii de dezvoltare periurbane a municipiilor Reghin, Sighișoara și Târnăveni. Dezvoltarea policentrică oferă oportunităţi de dezvoltare a localităţilor urbane şi zonelor de influenţă ale acestora.

Sprijinirea oraşelor Luduș, Sărmaşu, Ungheni, Miercurea-Nirajului, Sângeorgiu de Pădure pentru a atinge parametrii specifici mediului urban.

Întărirea capacităţii instituţionale a asociaţiilor intercomunitare şi intensificarea activităţii acestora pentru dezvoltarea în comun a unor proiecte strategice.

Finanţarea sectorului cercetare–dezvoltare-inovare este o prioritate pentru Uniunea Europeană în următorii ani, extinderea infrastructurii de cercetare atrage dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere, potenţial ridicat pentru organizarea de clustere de cercetare (de exemplu gruparea Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie cu spitale judeţene şi producători de medicamente la Târgu-Mureş).

Întărirea legăturii dintre mediul economic și cel de afaceri pentru transferul de know-how, dezvoltarea clusterelor industriale și a celor bazate pe cercetare, accelerând procesul de transfer tehnologic, modernizarea și dotarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a Spitalului Clinic Județean Mureș, integrarea în platformele europene de cercetare – inovare.

Extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare a Parcului Industrial Vidrasău și înființarea de platforme industriale, orientarea dezvoltării industriei spre valorificarea resurselor din domenii care sporesc renumele județului Mureș (ex: specific medical și farmaceutic, în strânsă colaborare cu mediul academic și de afaceri), existenţa unei infrastructuri de producţie disponibilă, reprezentată de vechile amplasamente industriale abandonate, industrie caracterizată printr-o varietate mare a ramurilor producătoare, cu specializări de importanţă naţională.

Transformarea agriculturii într-o activitate rentabilă, creşterea volumului de investiţii în agricultură, creşterea numărului de exploataţii economic viabile, dezvoltarea activităţilor economice legate de agricultură (servicii pentru agricultură, industrii de procesare a produselor agricole) și înfiinţarea unor sisteme locale sau regionale de colectare a produselor agricole, precum şi a unor spaţii adecvate de stocare. De asemenea, demararea unor campanii de conştientizare a populaţiei asupra importanţei consumului de produse autohtone în defavoarea celor importate.

Construirea unui parc agroindustrial în zona Ludușului, în localitatea Chețani.

Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni.

Modernizarea Spitalului Clinic Județean Mureș și înființarea unei clinici de arși în parteneriat cu BERD.

Proiectul „Oraş Ştiinţific pentru Cercetare şi Informatică Medicală” derulat de municipiul  Târgu-Mureş, prin care se doreşte încurajarea dezvoltării unor domenii de vârf în cercetare şi  informatică medicală şi atragerea unor firme de renume mondial din domeniu. Proiectul va aduce contribuţii majore comunităţii medicale mondiale, dar şi mii de locuri de muncă în judeţ.

Continuarea procesului de modernizare a instituţiilor de cultură – Palatul Culturii, Biblioteca Judeţeană, Palatul Apollo din Târgu-Mureş, Muzeul Ştiinţelor Naturii şi valorificarea lor cât mai eficientă în vederea creşterii numărului de vizitatori, reabilitarea monumentelor istorice şi siturilor arheologice din mediul rural (ex: Castelul din Gurghiu, Castrul roman de la Călugăreni) şi utilizarea lor în scop turistic-muzeal ar reprezenta pentru locuitorii din zonă un instrument pentru dezvoltare locală.

Modernizarea şi adaptarea serviciilor de bibliotecă la schimbările determinate de noile tehnologii informaţionale: digitizare, automatizarea serviciilor de bibliotecă, etc., promovarea parteneriatelor, schimburi de experienţă, colaborare cu instituţii culturale similare din străinătate.

Continuarea modernizării stațiunii Sovata, ca principal centru balneoclimateric și de recreere recunoscut pe plan național și internațional.

Elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan de acţiune pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului Mureş, care să fie corelată cu oferta turistică a judeţelor învecinate. Promovarea unor proiecte de dezvoltare durabilă a unor localități cu potențial balneoclimateric ca Sângeorgiu de Mureș, Ideciu de Jos sau Solovăstru.

Utilizarea surselor de energie regenerabilă disponibile: potenţial ridicat de valorificare a biomasei, a resurselor hidroenergetice din bazinul hidrografic al Mureşului, a energiei solare. Varietatea şi bogăţia resurselor naturale şi ale ariilor naturale protejate reprezintă un potenţial ridicat de valorificare economică.

Darea în folosință a acumulării Răstolița va contribui la eliminarea deficitului hidrologic potențial și suplimentarea debitului râului Mureș în secțiunea 4 Târgu-Mureș – Postul hidrometric Glodeni – aval priză Azomureș.

Oportunităţi de finanţare pentru protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor în noua viziune europeană privind respectarea pactului ecologic european.

Înființarea unui inel verde al zonei metropolitane Târgu-Mureș precum și amenajarea peisagistică a spaţiilor adiacente drumurilor publice şi creşterea spaţiilor verzi, sunt măsuri care contribuie la îmbunătăţirea calităţii aerului. Ecologizarea siturilor industriale constituie o oportunitate pentru creşterea economică locală.

Includerea altor zone în circuitul ariilor protejate şi conservarea siturilor Natura 2000 oferă oportunităţi de dezvoltare şi valorificare a potenţialului turistic din judeţ.

Împreună cu administrațiile municipiilor și orașelor vom trece la identificarea și realizarea unor păduri-parc de care să beneficieze toți locuitorii acelor comunități.

Revenirea în judeţ a unei părţi din populaţia care a emigrat temporar din motive economice. Consiliul Județean Mureș trebuie să fie principalul catalizator al integrării persoanelor care revin în țară precum și principala legătură între cei plecați și cei rămași acasă prin înființarea unui Centru pentru Diaspora.

Reconversia profesională a personalului disponibilizat pentru domenii de interes ca: cercetare-inovare, tehnologia informaţiei, eficienţă energetică, energie regenerabilă, industrie alimentară, schimbări climatice, protecţia mediului, servicii sociale şi medicale, etc.

Identificarea specializărilor căutate pe piaţa forţei de muncă şi pregătirea profesională a persoanelor în aceste domenii – corelarea programelor de învăţământ preuniversitar şi superior cu cererea de pe piaţa forţei de muncă. Dezvoltarea învățământului profesional și dual prin implicarea mediului de afaceri.

Consiliul Județean trebuie să fie principalul motor în ceea ce înseamnă dezvoltarea serviciilor sociale. Aceasta se va face prin accesarea unor fonduri externe nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor și/sau restructurarea centrelor, instruirea personalului prin înscrierea și participarea acestuia – fără costuri – la diverse programe de formare profesională.  Accentul se pune în ultima perioadă pe dezvoltarea serviciilor sociale. Este nevoie de implicarea cultelor în acordarea de asistenţă socială, externalizarea serviciilor, crearea unei piețe competitive a serviciilor sociale, reactualizarea datelor din proiectul pilot ,,Harta socială a județului Mureș”, încheierea între autorități publice și ONG a unui pact județean privind serviciile sociale, al cărui obiectiv ar fi dezvoltarea continuă a serviciilor sociale din județul Mureş.

Este necesară îmbunătăţirea comunicării inter-instituţionale prin revitalizarea Comisiei anti-sărăcie la nivelul judeţului Mureş, care să integreze atât strategiile europene cât şi strategiile locale, naţionale şi sectoriale, pentru eficientizarea sistemului de asistenţă şi servicii sociale din judeţ.

Aceasta se va realiza prin dezvoltarea și implementarea de proiecte strategice cu finanțare europeană prin care să se realizeze investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată, sprijin financiar pentru localitățile având o populație între 2000-10.000 locuitori prin POS mediu 2021-2027, întărirea capacităţii administrative a operatorului regional de apă, extinderea ariei de acoperire a acestuia și operaționalizarea sistemului în zone unde populația nu are acces la aceste servicii.

Pentru creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă, pentru următoarea perioadă de programare, se propune urgentarea implementării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”, finanţat prin POS Mediu Axa 1 și  investiţii în domeniul colectării şi epurării apelor uzate în aglomerări cu o populaţie sub 10.000 locuitori echivalenţi, cu respectarea termenelor de conformare asumate în domeniul epurării apelor uzate urbane.

Elaborarea unui nou Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Mureș.

Asociația „Zona Metropolitană Târgu-Mureș” este constituită din Consiliul Județean Mureș, Municipiul Târgu-Mureș, Orașul Ungheni, Comuna Acățari, Comuna Ceuașu de Câmpie, Comuna Corunca, Comuna Crăciunești, Comuna Cristești, Comuna Ernei, Comuna Gheorghe Doja, Comuna Livezeni, Comuna Pănet, Comuna Sâncraiu de Mureș, Comuna Sângeorgiu de Mureș, Comuna Sânpaul.

Elaborarea și adoptarea unui nou Plan Strategic de Dezvoltare a zonei metropolitane Târgu-Mureș, bazat pe coordonarea proiectelor de mediu și infrastructură, în concordanță cu noul Pact Ecologic European-Green Deal, care să aibă în vedere dezvoltarea accelerată a infrastructurii de acces, utilități esențiale, creșterea competitivității economice, reducerea nivelului de poluare și managementul deșeurilor.

Transport public de persoane organizat la nivel metropolitan cu autobuze moderne, nepoluante, pe trasee optimizate, cu tarife diferențiate, pentru asigurarea transportului forței de muncă în zonele de dezvoltare economică ale asocierii metropolitane și ca mijloc alternativ pentru accesul la activitățile economice, la serviciile publice și comerciale ale comunităților implicate.

Construirea de parcări de tip „Park and ride” amenajate la intrările în Tg.Mureș , care să degreveze municipiul de presiunea pe locurile de parcare existente în cartiere și zona centrală.

Viitoarele autostrăzi, autostrada Transilvania și autostrada Tg.Mureș – Iași – Ungheni care va traversa zona metropolitană va crea premizele unei mai bune accesibilități a zonei atât la nivel național, cât și internațional conducând la creșterea potențialului de dezvoltare economică.

Cristian Chirteş © 2020. Toate drepturile rezervate.